Blonda para Bandeja rectangular N°5 (22.5 cm*16 cm)